Menu
Tekst vergroten

Over Ruitersbos

Kwaliteit

Samen leven in een gastvrije omgeving

Ruitersbos wil graag open zijn over kwaliteit van zorg en dienstverlening. Op deze pagina leggen we met behulp van cijfers en verslagen hier verantwoording over af.

Kwaliteitsplan 2018

Kwaliteit is een mooie term. Iedereen wil kwaliteit. Als je mensen vraagt wat dat is, krijg je veel verschillende antwoorden. Daarom is het goed voor de hele sector en voor ons dat er nu een kader is, dat mogelijkheden biedt te gaan werken naar een gemeenschappelijk beeld.

Die diversiteit zien we ook bij Ruitersbos. Er waren veel gesprekken nodig om tot een eerste kwaliteitsplan te komen. En die zoektocht zal zich nog voortzetten. We beschouwen dit plan als een eerste beeld, een foto van de huidige stand van zaken, met een aantal voornemens om zaken nog verder te verbeteren. Die voornemens hebben we ook in ons jaarplan 2018 opgenomen.

Een van de meest belangrijke opgaves voor de komende tijd zal zijn dit plan ‘van het papier af te krijgen’. Het moet gaan leven. Daarom is ervoor gekozen niet teveel tegelijk aan te pakken en zoveel mogelijk aansluiting te maken bij het primaire proces. Via deze link kunt u het kwaliteitsplan 2018 van Ruiterbos openen.

Bijgaand tevens de publieksversie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Visie op kwaliteit

Kwaliteit is een gelaagd begrip. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg biedt handvatten en richtlijnen waar we uiteraard naar vermogen aan voldoen. Iedere bewoner moet kunnen rekenen op veilige, professionele en deskundige zorg en state of the art behandeling.

Maar dit is niet het enige waar het in de laatste fase van het leven om gaat. Een verhuizing naar Ruitersbos is vaak een verhuizing in de laatste fase van het leven. Het is vaak een keuze die wordt ingegeven door de omstandigheden. Daarom zijn zingeving, welzijn, gezelligheid en eigen regie ook belangrijke begrippen in de kwaliteit waar Ruitersbos voor staat. We werken er hard aan om dit met en voor bewoners mogelijk te maken.

Daarom investeert Ruitersbos in een gastvrije omgeving, in liefdevolle zorg en aandacht, in passende activiteiten en in geestelijke zorg. We zoeken elkaar hierin op: bewoners, partners en verwanten, huurders van de zorgappartementen, vrijwilligers en medewerkers vormen met elkaar een gemeenschap waar ieder naar vermogen aan kan bijdragen. Het is ons streven om iedere dag opnieuw mooie momenten te realiseren, hoe klein soms ook.

Ruitersbos is een kleine organisatie, met korte lijnen en veel ruimte voor medewerkers om zich te ontwikkelen en te doen wat zij belangrijk vinden voor bewoners. Kwaliteit van zorg gaat samen met zorg en aandacht voor de medewerkers. We investeren in opleidingen en coaching op de werkvloer. We investeren ook in de begeleiding en opleiding van de Ruitersbos-vrijwilligers.

Als de informatie over onze kwaliteitsverantwoording vragen bij u oproept, nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen. We staan altijd open voor suggesties.

Kwaliteitsbeoordeling

Ruitersbos heeft het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015. Elk jaar worden we objectief getoetst door KIWA, een extern certificerende instantie. Deze beoordeelt het kwaliteitsmanagementsysteem van Ruitersbos. 

U kunt hieronder de audits (kwaliteitsrapportages) van KIWA inzien.

April 2017 heeft de Inspectie een bezoek gebracht aan Ruitersbos. Het verslag van het voortgangsgesprek kunt u hier teruglezen. De inspectie geeft aan op basis van het gesprek vertrouwen te hebben in wijze waarop Ruitersbos stuurt op kwaliteit en veiligheid.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in het najaar van 2016 een vragenlijst uitgezet onder zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden. De vragen hebben betrekking op verschillende onderwerpen zoals het gebruik van medicijnen die het gedrag beïnvloeden, infectiepreventie en vrijheidsbeperkende maatregelen.

Ruitersbos vindt het belangrijk om actief bezig te zijn met kwaliteit én de verbetering van kwaliteit op de werkvloer. Wij willen daarover transparant zijn. Daarom heeft Ruitersbos er voor gekozen om de gegevens openbaar te maken.

Onze terugkoppeling aan IGZ vindt u hier (u belandt op een pagina waar u kunt zoeken op Ruitersbos).  In de uitvraag worden onder andere vragen gesteld over het gebruik van psychofarmaca en vrijheidsbeperkende maatregelen. 

Klanttevredenheid

De kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening meten we het hele jaar door op verschillende manieren en momenten. We nodigen hier (wijk)bewoners, familie als ook medewerkers en vrijwilligers voor uit.

In 2017 hebben we (wijk)bewoners gevraagd hoe tevreden zij over de maaltijden zijn. Alle 72 respondenten gaven een tien voor wat betreft de locatie waar gegeten wordt en het serveren van de maaltijd (presentatie bord & gedekte tafel). Ook hoog scoren: tijdstip waarop men de maaltijd kan nuttigen, de versheid van de maaltijd en de service van de medewerkers (alledrie werden beloond met een 8,9). Bekijk hier alle uitkomsten.

We maken ook gebruik van ZorgKaartNederland (ZKN). Dit is een onafhankelijk digitaal platform waar gebruikers hun waardering en ervaringen kunnen delen. We hechten veel waarde aan deze bron en staan open voor feedback. Want hoe lastig het soms ook is om feedback te krijgen, we leren er veel van. Het stelt ons in staat om onze dienstverlening te verbeteren. ZKN geeft ons ook informatie over zaken die men juist erg waardeert aan Ruitersbos en waar we dus niet aan moeten tornen. 

U kunt via de onderstaande button waarderingen van anderen lezen en u kunt zelf in een aantal stappen een waardering toevoegen. Dat stellen we zeer op prijs.

Waardering Ruitersbos verpleeghuis

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlRuitersbos is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

 

 

Waardering Ruitersbos Thuiszorg

 

 

Personeelssamenstelling (kwaliteitskader)

In Ruitersbos werken we bewonersbewust. Dit geldt niet alleen voor medewerkers in de directe zorg, maar voor iedereen, van de medewerker in de Gasterie tot de Technische Dienst. Dit vraagt van onze medewerkers dat ze kijken naar de bewoner en vooral goed luisteren. In Ruitersbos leven we samen en werken we samen, mét bewoners, mét familie en mét alle medewerkers en vrijwilligers. Zo creëren we in Ruitersbos een warm thuis, waarbij mensen goede zorg krijgen maar vooral kunnen genieten van een fijne dag. Bewoners hebben iets te kiezen en de professionals van Ruitersbos zijn er voor de bewoners. Iedereen is welkom in Ruitersbos. En iedereen heeft het talent om naar vermogen een bijdrage leveren aan een zinvolle daginvulling. We hebben oog hiervoor en helpen elkaar met het zoeken naar mogelijkheden. Het opleiden van medewerkers en de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooien vinden wij van groot belang. We investeren hierin en stellen hiervoor tijd en faciliteiten ter beschikking.

We delen graag diverse documenten met u:

 

 

Deskundige medewerkers

Onze medewerkers maken het verschil, elke dag weer. We zijn zuinig op onze medewerkers en investeren veel in hun opleiding en groei. Zie de pdf Overzicht opleidingen, trainingen en symposia Ruitersbos 2016.

We zien binnen Ruitersbos - en ook landelijk - dat de zorgvraag van (wijk)bewoners toeneemt. Tegelijkertijd zien we dat er een landelijk tekort is aan hoog gekwalificeerd verpleegkundig personeel. We zetten daarom zeer ruim in op het zelf opleiden van verpleekundigen niveau 4.

We lichten voor u nog een aantal initiatieven uit waar we zwaar op inzetten met als doel: meer kennis en kunde in huis zodat we uitstekende kwaliteit van zorg en dienstverlening kunnen blijven bieden.

We doen mee aan Waardigheid en trots waarbij we inzetten op vier pijlers rondom dementiezorg:
1) Vergroten van de kennis over dementie bij alle medewerkers,
2) Dementia Care Mapping,
3) Aanstellen ambassadeurs belevingsgerichte zorg en
4) Vergroten van de kennis over dementie bij familie en vrijwilligers.

Ruitersbos werkt samen met CSS Breda in een innovatief programma voor werkplekleren, waarin medewerkers met behulp van beeldmateriaal en leergames werken aan het vergroten van hun vaardigheden en vergroten van kennis. 

Ruitersbos investeert bovengemiddeld in het opleiden van verzorgenden en verpleegkundigen (BBL)

In 2017 volgen dertien verzorgenden een in company opleiding voor gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie.

Vanaf 2016 neemt Ruitersbos deel aan een landelijk onderzoek geïnitieerd door de Commissie Wetenschap van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ). Aan de hand van case studies ontstaat er practice-based evidence van het vak geestelijk verzorging binnen diverse werkvelden. Het project is ingebed in diverse theologische faculteiten en de Universiteit voor Humanistiek. Bovendien wordt het project ondersteund door NOSTER, de Nederlandse Onderzoeksschool voor Theologie en Religiewetenschappen.

Lerend Netwerk

Ruitersbos is een lerende organisatie. We zoeken samenwerkingsverbanden op die ons helpen de kwaliteit van zorg te garanderen en verder te verbeteren. We lichten een aantal samenwerkingsverbanden voor u uit:

  • In het samenwerkingsverband ZorgLinck werken we samen met Park Zuiderhout, Raffy en de Leijstroom. Het doel is uitwisseling en onderlinge ondersteuning waarbij het behoud van de eigen zelfstandigheid voorop staat.  
  • Het Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk heeft als doel: verbeteren van de kwaliteit van zorg van ouderen met (beginnende) dementie. 
  • Het Palliatief Netwerk. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen in de palliatieve fase, zowel op organisatorisch als relationeel vlak. 
  • Transvorm: Regionaal samenwerkingsverband voor een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding.

Een overzicht van alle samenwerkingsvormen Ruitersbos (pdf) vindt u in de link.