Menu
Tekst vergroten

Over Ruitersbos

Organisatie

Ruitersbos is een zelfstandige zorgorganisatie in Breda, waar 119 oudere mensen met een zorgindicatie wonen. De organisatie biedt naast wonen met zorg ook herstelzorg, dagopvang en zorg aan huis: zowel voor huurders op het eigen terrein als in de wijk. De komende jaren staat Ruitersbos voor de opgave om de huisvesting en de organisatie toekomstbestendig te maken. Dat betekent dat er stappen gezet zullen worden op het gebied van vastgoed, financiën, automatisering, zorginnovatie en duurzaamheid. Ruitersbos heeft in Thebe een partner gevonden die aan de realisatie van de nieuwbouw en de toekomstbestendigheid kan bijdragen. 

Ruitersbos staat voor kleinschalig wonen waarbij aandacht en warme liefdevolle zorg centraal staan. Dementievriendelijk wonen staat voorop en daarbij nemen we deel aan Waardigheid en trots, zijn we koploper in het project Grijs, Groen & Gelukkig en investeren we veel in opleiding en ontwikkeling. 

Wij willen met goede en veilige ouderenzorg een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen in Breda en omgeving. Met zorg op maat, uitgaande van de individuele wensen en mogelijkheden van (wijk)bewoners én in goede samenwerking met familie.

Inleiding organisatie

Waar ooit een bos lag met paden in ruitvorm, werd ruim 50 jaar geleden een begin gemaakt met de bouw van een bejaardenhuis met 182 kamers, of premiebedden zoals ze destijds nog genoemd werden. In 1964 werd Bejaardentehuis Huize Ruitersbos geopend.

Ruitersbos is altijd in ontwikkeling. In de loop der jaren zijn er vier extra woontorens voor senioren gebouwd, waarvan de meest recente in 2013. Met de grote renovatie die begin jaren negentig afgerond werd, verloor Ruitersbos dan wel aan capaciteit, maar won zij aan leefbaarheid: de kamers van de bewoners werden bijna tweemaal zo groot en voorzien van een eigen douche. Ook kwam er ruimte voor het dagcentrum voor wijkbewoners.

Voor zowel bewoners als medewerkers is er in die vijftig jaar veel veranderd. Destijds woonde een deel van het personeel verplicht intern en telde het toenmalige Ruitersbos 45 medewerkers die zorg en diensten verleenden aan 202 bewoners. Nu zijn er voor de 119 bewoners van het verpleeghuis en 105 wijkbewoners 250 (deels deeltijd) medewerkers.

Genieten van het leven staat voorop in Ruitersbos. Door het bieden van verschillende welzijnsactiviteiten, speciale maaltijden en het rijke verenigingsleven geven we hier vorm aan.

Nieuwe wetgeving leidt ertoe dat Ruitersbos ook de komende jaren zal moeten blijven veranderen, innoveren en investeren. We hebben een sterke naam. Kleinschaligheid is onze kracht en we zijn ervan overtuigd een belangrijke bijdrage te kunnen blijven leveren aan de maatschappelijke uitdaging om duurzame en betaalbare kwaliteit van leven aan bewoners en wijkbewoners te bieden. 

Missie

Ruitersbos: genieten van een goed en veilig leven

Ruitersbos is een zelfstandige zorgorganisatie in Breda, passend bij de sfeer van de omringende wijken Ruitersbos, Boeimeer en Ginneken. De voorzieningen zijn op één terrein gesitueerd aan de Boeimeerweg 2 aan de rand van het Mastbos. Ruitersbos biedt intramurale verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt Ruitersbos extramurale zorg en dagbesteding in de wijken. 

Bij Ruitersbos draait het om: kwaliteit van leven en genieten! In het middelpunt staan de bewoners: de mensen waar wij ons werk voor doen. We vinden het belangrijk voor hen, dat het genieten van het leven in hun nieuwe thuis centraal staat. De zorg die onze medewerkers leveren moet dit mogelijk maken.

Samenwerking

Ruitersbos onderhoudt contact met de gemeente Breda over de maatschappelijke functie die Ruitersbos vervult ten behoeve van bewoners in de omgeving.

Om het zorgaanbod te optimaliseren en aan te laten sluiten bij uw behoeften, werkt Ruitersbos samen met andere zorg- en welzijnsorganisaties. Er is een samenwerking met Thebe voor de behandeling somatiek en psychogeriatrie. Hierdoor kunnen wij gebruik maken van de specialisten van Thebe, zoals onder andere een ergotherapeut of een diëtiste. Daarnaast werkt Ruitersbos samen met Fysiotherapie Ruitersbos, de praktijk van dhr. Bulkmans en mw. Van Gorkum.

Ruitersbos participeert in diverse netwerken, waaronder het Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk (RDO) en het Netwerk Palliatieve Zorg.

Ook heeft Ruitersbos zich aangesloten bij Green Deal. Ruiterbos neemt hiermee de verantwoordelijkheid om een gerichte energie besparing te realiseren. 

Algemene leveringsvoorwaarden

Beleidsplan

Onze jaarplannen vertalen we naar praktische en overzichtelijke A4tjes. Op deze manier is een oogopslag voor betrokkenen helder waar we voor staan én gaan.

Wilt u wel graag het uitgebreide jaarplan ontvangen? Stuur dan een mail naar info@ruitersbos.nl. We sturen het u dan per mail in pdf-vorm toe.

Jaarverslagen

In het jaarverslag legt Stichting Ruitersbos verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. 

Het jaarverslag is openbaar en kunt u hieronder inzien en indien gewenst downloaden.

Klachtenregeling

Wij willen dat onze bewoners tevreden zijn. Dat is voor iedereen fijn. Daarom stellen we het erg op prijs wanneer u aangeeft waarover u minder of niet tevreden bent. Daar kunnen wij van leren.

Klagen mag!

Als u een klacht heeft, dan kunt u die in de eerste plaats bespreken met de medewerker of dienst waarop de klacht betrekking heeft, de leidinggevende of de manager. Als dit geen oplossing biedt, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de bestuurder en de klachtenfunctionaris. Tot slot heeft u nog de mogelijkheid uw klacht te richten tot de externe regionale klachtencommissie of de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboorterecht.

Voor meer informatie neemt u contact op met ons Zorgadviesbureau. U kunt ook contact opnemen met onze klachtenfunctionaris Marije Ruijgh via het telefoonnummer 06-52050563 of via een mail naar secretariaat@ruitersbos.nl. 

En natuurlijk horen we ook graag van u wanneer u tevreden bent.

Structuur en bestuur

Raad van bestuur

Ruitersbos is een stichting. De stichting heeft een eenhoofdige raad van bestuur:

  • Dhr. drs. M.A.M. (Michel) Wijngaards  

Beleid en verantwoording onkosten raad van bestuur

 

Raad van toezicht

De raad van toezicht keurt de plannen van de bestuurder en beoordeelt deze achteraf.

Samenstelling raad van toezicht:

  • Dhr. Ing. H.R. (Hedzer) Schotsman MSc (voorzitter)                  
  • Dhr. E.P. (Edgar) Dissel MSc                                                            
  • Dhr. Mr. F. (Floris) Wubbena                                       
  • Dhr. drs. U.J. (Udo) Possel   

De raad van toezicht is bereikbaar via het e-mailadres raadvantoezicht@ruitersbos.nl