Menu
Tekst vergroten

Over Ruitersbos

Privacyverklaring

Om u goed van dienst te kunnen zijn, legt Ruitersbos gegevens over u vast. Ruitersbos gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte persoonlijke gegevens. De verwerking van de schriftelijke gegevens verloopt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie kunt u op de link klikken naar ons privacyreglement. Of vraag hier naar bij het servicepunt. In deze verklaring staan de belangrijkste punten.

Doel van de gegevensverwerking

Ruitersbos gebruikt gegevens voor de uitvoering van overeenkomsten en voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast worden gegevens over u verzameld en verwerkt om de kwaliteit en continuïteit van de zorg- en dienstverlening aan u te kunnen waarborgen. Alleen gegevens die belangrijk zijn voor continuïteit van zorg- en dienstverlening worden door onze medewerkers met elkaar besproken. Het uitgangspunt is, dat persoonlijke informatie niet aan derden wordt verstrekt of ter inzage wordt gegeven. Verstrekkingen van persoonlijke gegevens of informatie aan derden vindt alleen plaats als dit nodig is voor het uitvoeren van de met u gesloten (zorg)overeenkomst(en) en voor het nakomen van de met u gemaakte (zorg) afspraken. Als er sprake is van een spoed- of acute situatie kan in verband met de noodzakelijke verdere behandeling informatie over u of inzage in uw gegevens aan derden worden verstrekt. Ruitersbos wil de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening bewaken en verbeteren. Hiertoe verrichten wij zelf onderzoek en doen wij mee aan landelijke onderzoeken. Bij dergelijke onderzoeken worden soms gegevens van cliënten gebruikt. Deze gegevens worden anoniem verwerkt om de kwaliteit van de zorg in de toekomst te verbeteren. Bij de start van de zorgverlening is aan u toestemming hiervoor gevraagd. Daarnaast vragen wij bij aanvang van zorgverlening uw schriftelijke toestemming voor dossierinzage voor het doen van interne en externe kwaliteitsonderzoeken.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in gegevens die over u zijn vastgelegd. Niemand anders dan u, de medewerkers in de zorg en uw behandelaars mogen uw zorgdossier inzien. Ook niet uw familieleden of partners, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Inzage is wel mogelijk voor de vertegenwoordiger of belangenbehartiger die hiervoor schriftelijk gemachtigd is. Nabestaanden hebben in principe geen recht op inzage in het dossier van een overleden familielid.

Verbetering, verwijdering, verwerking beperken of overdragen van gegevens

U kunt onjuistheden in het dossier laten verbeteren of uw gegevens laten verwijderen. Tevens kunt u de verwerking van uw gegevens door Ruitersbos beperken of vragen om uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie. Verzoeken hiertoe kunt u schriftelijk doen bij het Servicepunt. Als Ruitersbos hier niet aan tegemoet wil komen moet Ruitersbos hiervoor altijd een goede reden geven.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zorgadviseurs. Zij zijn maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09,00 – 17.00 uur op telefoonnummer: 06-82317456 / 06-53846568 of per mail: zorgadvies@ruitersbos.nl